Portfolio - SMI Fund Management - 1605 SE Tudor, Albany